Sekretess och tillstånd

Tillstånd & sekretess

Tillstånd


Tillståndsplikt gäller för att bedriva privat öppenvårdsverksamhet enligt Socialstyrelsen, SoL 7 kap. 1 § punkt 1-4 SoL och 7 kap. 2 § SoL.

Vi är en av få i Värmland som har tillstånd att bedriva öppenvårdsbehandling enligt Socialstyrelsens krav på systematisk kvalitetssäkring.

Numera är det IVO – Inspektionen för vård och omsorg – som är tillsynsmyndighet. ​


Sekretess


Privatpersoner som har kontakt med oss har fullständig anonymitet.

På fakturor noteras endast konsultuppdrag eller annan märkning, och skickas till överenskommen adress. Sekretess gäller oavbrutet efter det att uppdraget avslutats.


ArbetsgivareSåväl arbetstagare som för arbetsgivare är det viktigt att tänka på integritet och värdighet i en påbörjad rehabiliteringsinsats. Det ska kännas tryggt för alla parter att insatserna sker utifrån etisk synvinkel.


På fakturor noteras endast konsultuppdrag eller annan märkning, och skickas till överenskommen adress. Sekretess gäller oavbrutet efter det att uppdraget avslutats.


Socialtjänst


Hantering av personuppgifter hos First Things First följer 
patientdatalagen och personuppgiftslagen vilket syftar till att skydda enskilda personer mot att deras personliga integritet kränks vid rehabilitering (hantering) av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. En viktig del i integritetsskyddet är att den registrerade i förväg skall få information om de insatser som utförs.


Sekretess och bevarande av uppgifter


Hos oss råder sekretess för uppgifter om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Sekretess och behörighetssystem reglerar vem som får tillgång till personuppgifter vid vårdinrättningen. Personal hos oss som behöver uppgifterna i sitt arbete är behöriga att få ta del av lämnade uppgifter men tystnadsplikt gäller mot andra.


Dokumentation


Enligt Personuppgiftslagen har den registrerade rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om henne/honom. First Things First är skyldig att föra patientjournal avseende varje patient. Exempelvis finns uppgifter om: patientens identitet, väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården, uppgift om patients rehabiliteringsprocess, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och om vem som gjort anteckningen i journalen. Vi använder journalsystemet Rätt Spår som följer Socialstyrelsens riktlinjer och innehåller stöd för dokumentation och journalföring enligt HSL, LSS och SoL.