Tjänster

Utredning & diagnostisk bedömning

Det är viktigt att börja i rätt ände för att kunna ge rätt förutsättningar till förändring. Därför är det viktigt att ge klienten insikt i sin situation innan behandlingsinsattsen påbörjas.


För att möta remittentens och klientens behov av att snabbt komma fram till rätt insatts sker utredning och diagnostisk bedömning under en intensiv period av 2-3 veckor. Det görs en noggrann kartläggning över klientens behov av behandling samt hur det ligger till med personens motivation och förmåga till behandling.

Klienten genomför också en ADDIS intervju som som ligger tillgrund för en diagnostisk bedömning. ADDIS är rekommenderat i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.

Eftervård

Genom att erbjuda en helhetslösning med primärbehandling, eftervård och anhörigstöd ger vi våra klienter bästa möjlighet att lyckas med sin rehabilitering.


Eftervårdsbehandlingen har ett strukturerat behandlingsinnehåll där syftet är att klienten ska fortsätta tillämpa de kunskaper och erfarenheter som erhållits i primärbehandlingen. Det är oftast här de svåra frågorna dyker upp och som kan leda till frustration och tvivel vilket kan resultera i återfall. Vi erbjuder därför en eftervårdsträff i veckan i 40 veckor efter avslutad primärbehandling. Här kommer vi gå djupare med steg 2-9 i 12- stegprogrammet men också titta djupare på drivkrafterna bakom beroendet för att ge klienten större förståelse för den långsiktiga strukturförändring som krävs. Vi tar även emot personer som gjort behandling på ett annat behandlingshem.

Sorgbearbetning

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust av något slag. Sorg är alla de ofta motstridiga tankar och känslor som våra förluster väcker inom oss. Hur förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma. 


Dödsfall, separationer och andra förluster gör att en del av våra drömmar, förhoppningar och förväntningar på framtiden spricker. Det är normalt och naturligt att då gå igenom relationen och upptäcka en del saker som vi önskat hade varit bättre eller annorlunda. Saker vi önskat att vi hade sagt eller inte sagt. Saker vi önskat att den andra personen hade sagt eller inte sagt. 


Oförlöst sorg beror nästan alltid på något okommunicerat av känslomässig natur. För att läka sorgen över en förlust behöver vi därför ta reda på alla outtalade och okommunicerade känslor i relationen. Därefter sätter vi ord på våra känslor och kommunicerar dessa. Att släppa taget och gå vidare är vanliga råd vid förluster. Skulle vi inte göra det om vi bara visste hur? Öppenvård

Genom att erbjuda en helhetslösning med primärbehandling, eftervård och anhörigstöd ger vi våra klienter bästa möjlighet att lyckas med sin rehabilitering.


First Things First Öppenvård är en tolvstegsgrundad behandling som bygger på en professionalisering av tolvstegsrörelsens koncept och principer för hur man tillfrisknar från sitt substansberoende. Detta är en erkänt bra behandlingsmodell som används världen över med goda resultat.

Vi ser alkoholism och narkomani som en kronisk och progressiv sjukdom och där vi i öppenvårdsbehandlingen vill ge dig insikterna och kunskaperna för hur du kan tillfriskna från detta tillstånd. Metoderna är samtal, gruppterapi, utbildning och egna arbeten. Vi utbildar även det nätverk som finns runt omkring personen.

Anhörigstöd

Genom att erbjuda en helhetslösning med primärbehandling, eftervård och anhörigstöd ger vi våra klienter bästa möjlighet att lyckas med sin rehabilitering.


Det är oerhört viktigt att jobba med hela familjesystemet och inte bara med den som är beroende eftersom beroendesjukdomen också skapar mental och känslomässig ohälsa för de anhöriga. Som familjemedlem upprätthåller man ofta en yttre fasad och städar undan de konsekvenser som beroendet skapar och hjälper därför den beroende och sig själv på fel sätt. Erfarenheten visar att om anhöriga får hjälp så ökar det också möjligheterna till tillfrisknande för den som gör behandling för sitt beroende. Vi arbetar tillsammans i grupp där du som anhörig får möjlighet att träffa andra i samma situation för att utbyta tankar och erfarenheter men framförallt för att dela styrka och hopp.

Enskilda samtal

Ibland känns steget stort till att gå in i en omfattande gruppbehandling eller så är inte problemen tillräckligt utveklade för att diagnostiseras som beroende utan snarare ett skadligt bruk. 


I enskilda samtal jobbar vi med att motivera och undervisa klienten till att ta eget ansvar för en förändring. Detta görs genom att skapa medvetenhet och kunskaper om bindningar, känslor, kommunikation, relationer, och familjesystem mm. Samtal med terapeut kan ge stöd eller kraft till att öppna upp nya vägar eller ge nya perspektiv.

Ett samtal är mellan 60 till 90 minuter 

4 enkla steg till en professionell bedömning och rätt behandling

Inför beslut om placering är det viktigt att klienten och den som placerar får en så tydlig bild som möjligt av vad en utredning och en behandling på First Thing First öppenvård innebär. Det gör att klienten känner sig trygg och kan ta till sig både utredning och behandling på bästa sätt. Vi vill därför på ett informationsbesök berätta vad klienten kan förväntas sig av behandlingen samt ge information om våra metoder, rutiner, regler och hur vi ser på sjukdomsbegreppet.

Steg

1

Kontakta behandlare på First Thing First angående klientens behov av utredning & behandling


Steg

2

Remittent 

och klient kommer på ett informations-besök där vi berättar om behandlingen, våra metoder, rutiner och regler


Steg

3

Utredning

av substans-beroendet genom ADDIS intervju samt kartläggning över nätverk, motivation och anhöriga.

ca 2-3 veckor

Steg

4

Bedömnings-samtal med remittent och klient där vi presenterar en aktuell bild av hur beroendet ser ut och bedömning av insats presenteras.